top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 ALGEMEEN

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “THE LASER COMPANY” verstaan THE LASER COMPANY gevestigd te Amsterdam en Eindhoven, aan de Haarlemmermeerstraat 123 en Roostenlaan 74.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die THE LASER COMPANY opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan alle behandelingen voor het gelaat en alle laser behandelingen met behulp van de door THE LASER COMPANY te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.
1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en THE LASER COMPANY.
1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval THE LASER COMPANY voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst tussen THE LASER COMPANY en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan THE LASER COMPANY tot behandeling.
2.2 THE LASER COMPANY is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 TOESTEMMING

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan THE LASER COMPANY door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van THE LASER COMPANY.
3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
3.3 THE LASER COMPANY kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 INFORMATIE

4.1 De cliënt dient THE LASER COMPANY tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 TARIEVEN 

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

6 BETALING

6.1 Client betaalt de behandeling contant of per bankoverschrijving voor-of-na zij in behandeling gaat of meegenomen wordt naar de behandelkamer.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.
6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van THE LASER COMPANY niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. THE LASER COMPANY is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. THE LASER COMPANY is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.6 Bij betalingsachterstand is THE LASER COMPANY bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.
6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen THE LASER COMPANY indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij THE LASER COMPANY instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.
 

 

7 ANNULERING

7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig uur van tevoren bij THE LASER COMPANY af te zeggen.
7.2 Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan is THE LASER COMPANY genoodzaakt om 25% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door THE LASER COMPANY is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van THE LASER COMPANY, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

 

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van THE LASER COMPANY leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door THE LASER COMPANY afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien THE LASER COMPANY gedekt is voor de aansprakelijkheid dan is de aansprakelijkheid van THE LASER COMPANY beperkt tot het bedrag van de factuur. THE LASER COMPANY is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens THE LASER COMPANY.
8.2 THE LASER COMPANY kan geen garantie geven over de hoeveelheid behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.
8.3 THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor verbranding, blaarvorming, littekenvorming, huidbeschadiging, pigmentverschuiving of welke (zeldzame) huidreactie dan ook, na of als gevolg van de laserbehandeling(en).
8.4 THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.5 THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor verminderde pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.6 Piercings , moedervlekken, pigmentvlekken, lichaamsvreemde eigenschappen, huidafwijkingen, of welke afwijking op de huid dan ook hebben een verhoogd risico op huidbeschadiging door de laserbehandeling(en). THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor welke huidbeschadiging en/of huidreactie dan ook als gevolg van voornoemde lichaamseigenschappen.
8.7 THE LASER COMPANY heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënt(en) een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. THE LASER COMPANY zal zich naar beste kunnen inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. THE LASER COMPANY aanvaardt geen aansprakelijk in het geval dat, ondanks het betrachten van de beste inspanningen, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.
8.8 THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor (verergerde) haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser op ander lichaamsdelen of als gevolg van het scheren van de behandelde lichaamsdelen.
8.9 THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor het verminderen van de haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser.

 

9 KLACHTEN

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door THE LASER COMPANY, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. THE LASER COMPANY en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

 

10 NIETIGHEID

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11 TOEPASSELIJK RECHT

Op de tussen THE LASER COMPANY en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12 WIJZIGING

12.1 THE LASER COMPANY behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

bottom of page