ALGEMENE VOORWAARDEN

1 ALGEMEEN

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “HET LASERBEDRIJF” verstaan HET LASERBEDRIJF gevestigd te Amsterdam en Eindhoven, aan de Haarlemmermeerstraat 123 en Roostenlaan 74.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die DE LASER COMPANY opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan onder vertegenwoordiger.
1.4 In deze voorwaarden onder “behandeling” verstaan alle behandelingen voor het laten en alle laser behandelingen met behulp van DE LASER om door laser en hulpmiddelen te starten.
1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van overeenkomst tussen de cliënt en THE LASER COMPANY.
1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval HET LASERBEDRIJF voor de uitvoering van de opdracht derden.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk verboden.

2 OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst tussen THE LASER COMPANY en de cliënt voor de opdracht van de cliënt aan THE LASER COMPANY tot behandeling.
2.2 HET LASERBEDRIJF is goedgekeurd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag een behandeling uit te voeren.

3 TOESTEMMING

3.1 De cliënt doelen gericht op de uitvoering van de behandelingsovereenkomsten schriftelijk, op waardelijk en zonder toestemming aan THE LASER COMPANY intake en ondertekenen van het formulier HET LASER-BEDRIJF.
3.2. De cliënt gericht op voorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
3.3 THE LASER COMPANY kan van de cliënt verlangen dat deze schriftelijk bevestigd is.

4 INFORMATIE

4.1 De cliënt dient THE LASER COMPANY tijdig op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 papieren 

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

6 BETALING

6.1 Cliënt bijkomende de behandeling contant van per bankschrijving voor-of-na in behandeling gaat of wordt naar de behandelkamer.
6.2 van de factuur door de verzekeraar wordt betaald, blijft de cliënt te allen tijde tot volledige en tijdige betaling van de factuur, gezamenlijk vermeerderd met wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten.
6.3 Betalingen worden in mindering gebracht op de oude openstaande facturen.
6.5 In het geval van de cliënt de factuur na aanvraag cq sommatie van DE LASER COMPANY is deze in gebreke en verzuim. THE LASER COMPANY is alsdan gerechtigd om het factuurbedrag te betalen, dan wel het restant van de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. DE LASERVENNOOTSCHAP is alsdan tevens zonder nadere aankondiging machtigingsmaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn komen voor rekening van de cliënt.
6.6 Bij betalingsachterstand is THE LASER COMPANY machtigingen om verdere behandeling op te schorten van contante betaling.
6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort de cliënt een klacht tegen THE LASER COMPANY indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij THE LASER COMPANY instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.
 

 

7 ANNULERING

7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak die hij uiterlijk vierentwintig uur van tevoren bij THE LASER COMPANY af te zeggen.
7.2 Zegt de patiënt niet of niet vroegtijdig af, dan is THE LASER COMPANY genoodzaakt om 25% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden verzonden. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door THE LASER COMPANY wordt ontvangen. Indien cliënt haar afspraak wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van THE LASER COMPANY, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

 

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet vroegtijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid THE LASER COMPANY leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door THE LASER COMPANY verzekeringen aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien DE LASER COMPANY gedekt is voor de aansprakelijkheid van de LASER COMPANY beperkt tot het bedrag van de factuur. DE LASER is niet aansprakelijk in het geval van een tekortkoming in het geval van een tekortkoming.
8.2 THESER COMPANY kan geen garantie geven over de hoeveelheid behandelingen voor het bereiken van het uiteindelijke resultaat.
8.3 THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor verbranding, blaarvorming, littekenvorming, huidbeschadiging, pigmentverschuiving van welke (zeldzame) huidreactie dan ook, als gevolg van de laserbehandeling(en).
8.4 THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.5 HET BEDRIJF is niet individueel voor pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.6 Piercings, moedervlekken, pigmentvlekken, lichaamsvreemde eigenschappen, huidafwijkingen, van welke afwijking op de huid dan ook een risico op huidbeschadiging door de laserbehandeling(en). THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor welke huidbeschadiging en/of huidreactie dan ook als gevolg van voornoemde lichaamseigenschappen.
8.7 THE LASER COMPANY heeft tien aanzien van de door haar bekijkende cliënt(en) een inspanningsverplichting en geensverplichting. THE LASER COMPANY zal zich naar het beste resultaat kunnen bereiken voor zover dat financieel en verantwoord is. THE LASER COMPANY kan aansprakelijk worden gesteld voor het geval dat ondanks het betrachten van de beste uitgevoerde resultaten niet blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met jurisprudentie en regelgeving.
8.8 THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor (verergerde) haargroei door onderliggende lichaamsdelen.
8.9 THE LASER COMPANY is niet aansprakelijk voor het verminderen van de haargroei door uitstralende warmte van de laser.

 

9 KLACHTEN

9.1 In geval van ontevredenheid van een klacht van de cliënt over de behandeling door THE LASER COMPANY, meldt de cliënt dit direct, binnen 48 uur. THE LASER COMPANY en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 En klacht genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden door cliënt per e-mail zoals vermeld te worden.

 

10 NIETIGHEID

In het geval van enige bepaling van deze voorwaarden is, is, is de bepaling van de overige bepalingen onverlet.

 

11 TOEPASSELIJK RECHT

Op de tussen THE LASER COMPANY en de cliënt gesloten overeenkomst, en ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12 WIJZIGEN

12.1 HET LASERBEDRIJF bevindt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking belangen maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt intentie de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking bezwaren maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.